Ulgi dziecka w przejazdach autobusem

Wykaz wszystkich ulgi ustawowych szczegółowo jest określony w Ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego Dz.U. 1992 Nr 54 poz. 254

Rodzaje ulg:

Ustawodawca w wyżej wymienionej ustawie określił dla dzieci następujące rodzaje ulg:

W komunikacji autobusowej zwykłej i przyśpieszonej obowiązują ulgi:

 • Dziecko do czwartego roku życia podróżuje bezpłatnie pod warunkiem, że nie zajmuje osobnego miejsca.
 • Dla komfortu własnego i dziecka podczas podróży, najlepiej zdecydować się na osobne miejsce. Wówczas dziecko będzie podróżowało ze zniżką wynoszącą 78%.
 • Dzieciom w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego obowiązuje zniżka w wysokości 37%.

Natomiast w komunikacji autobusowej zwykłej, przyśpieszonej i pośpiesznej: obowiązują ulgi dla dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnością:

 • należy przez to rozumieć dzieci i młodzież do ukończenia 24 roku życia oraz studentów do ukończenia 26 roku życia - na podstawie biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych oraz ich opiekunom – na podstawie biletów jednorazowych, obowiązuje zniżka w wysokości 78%.

O czym należy pamiętać podczas podróży z dzieckiem:

Warunkiem skorzystania z tej zniżki jest przejazd wyłącznie z miejsca zamieszkania do:
przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnienie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny i z powrotem.

ulgi dla dziecka podczas podróży autobusem

Dokumentami uprawniającymi do ulg są odpowiednio:

Dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do przedszkola, szkoły, ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym albo szkoły wyższej:

 • Legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego
 • Legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych;
 • Legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych poniżej.

Dla dzieci i młodzieży nie uczęszczającej do przedszkola, szkoły, ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym albo szkoły wyższej:

 • Legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia, wystawiona przez odpowiedni organ
 • Legitymacja osoby niepełnosprawnej, wystawiona przez odpowiedni organ;
 • Wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia stwierdzający zaliczenie do jednej z grup inwalidów
 • Orzeczenia lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lekarza orzecznika stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowita niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji.
 • Orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowita niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych, pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z dokumentów, o których mowa w uprawnieniach do przejazdów, wymagane jest również zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające:

 • Termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, pobytu w ośrodku wsparcia, pobytu na turnusie rehabilitacyjnym;
 • Potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.

Uprawnienie jednego z rodziców do ulgi 78%

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do 78% ulgi przy przejazdach autobusem na podstawie biletów jednorazowych jednego z rodziców lub opiekuna towarzyszącego dzieciom i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnym są odpowiednie w/w dokumenty dziecka - jeżeli przejazd odbywany jest wraz z dzieckiem.

Natomiast przy przejeździe po dziecko lub po jego odwiezieniu niezbędne jest: zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym, placówkę opiekuńczo-wychowawczą albo zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie)


Ulgi o charakterze komercyjnym stosowane przez przewoźników.

Poza ustawowymi ulgami przewoźnicy oferują rożnej wysokości, własne zniżki handlowe. Warto przed wyjazdem sprawdzić rodzaje ulg handlowych.

Na Dworcu Online bardzo łatwo sprawdzić dostępne ulgi handlowe, wystarczy przy każdym kursie kliknąć link "więcej informacji o kursie" pojawi się okno z przystankami oraz dostępnymi ulgami.